ACE- Estella Q2

Hệ Thống siêu thi bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ

ACE- Thảo Điền Q2

Hệ thống siêu thị bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ

ACE- Vạn Hạnh Mall Q10

Hệ thống siêu thị bán lẻ, thương hiệu Hoa Kỳ